ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ

Κεντρικός Ομιλητής

2310891383
iagal@uom.edu.gr

Ο Ιωάννης Αγαλιώτης είναι Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο τη Διδακτική Μεθοδολογία για την Εκπαίδευση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Η ακαδημαϊκή δράση του περιλαμβάνει ερευνητικό, συγγραφικό, διδακτικό και διοικητικό έργο σε ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και σημαντικές διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες. Οι ερευνητικές μελέτες και οι δημοσιεύσεις του (βιβλία και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά) αναφέρονται σε θέματα όπως: η εκπαιδευτική αξιολόγηση και η οργάνωση της διδασκαλίας μαθητών με δυσκολίες σχολικής μάθησης και προσαρμογής, η διδασκαλία Μαθηματικών σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες / αναπηρίες, η διαφοροποιημένη διδασκαλία και η εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, η ανίχνευση μαθησιακών αναγκών και η διαμόρφωση της υποστήριξης μαθητών με αισθητηριακές, νοητικές, σωματικές ή επικοινωνιακές αναπηρίες, η χαρισματικότητα, η αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων και η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής.

Το διδακτικό έργο του περιλαμβάνει πολυετή διδασκαλία σε κύκλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ελληνικών πανεπιστημίων, καθώς και σε διάφορες σχολές και ειδικά προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας. Σημαντικά στοιχεία της διοικητικής συνεισφοράς του είναι η προεδρία του Τμήματος Ε.Κ.Π. του ΠΑ.ΜΑΚ και η διεύθυνση του Π.Μ.Σ. στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση &  Αποκατάσταση, καθώς και του Εργαστηρίου εφαρμογών για την εκπαιδευτική και κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής.

Τέλος, οι διεθνείς συνεργασίες του αναφέρονται σε συμμετοχή σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (σε αρκετά από αυτά με συντονιστικό ρόλο), καθώς και στην επί πενταετία επιμέλεια έκδοσης του έντυπου περιοδικού “Insights into Learning Disabilities: From prevailing theories to validated practices” και του ηλεκτρονικού περιοδικού “Strategies for Successful Learning”, που εκδίδονται από τον οργανισμό “Learning Disabilities Worldwide”.